Accessories
Ga naar de inhoud

Vereniging

Vereniging
Logo van de Vrienden
Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel de botanische en cultuurhistorische waarden van de  Hortus botanicus Haren te beschermen. Daarnaast wil de vereniging de belangstelling voor de Hortus botanicus Haren opwekken en bevorderen, een en ander in de ruimste zin.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  • het vormen en beheren van een steunfonds waarmee financiĆ«le steun kan worden verleend aan de te Haren gevestigde stichting  "Stichting Behoud Groene Hortus" die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de Hortus.
  • het ondersteunen van educatieve activiteiten.
  • het verrichten van al die handelingen welke dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de vereniging.

Beleidsplan:
De Vereniging  streeft in nauwe samenspraak met de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH), exploitant van de Hortus botanicus Haren, naar behoud en tot bloei brengen van de grootste, tevens een van de oudste, botanische tuinen van Nederland.

In dit kader worden projecten en initiatieven financieel gesteund en verstrekt de Vriendenvereniging jaarlijks een bedrag aan de SBGH als tegemoetkoming voor de gratis toegang van haar leden tot de Hortus.

Beloningsbeleid: Niet van toepassing

ANBI

De Vriendenvereniging wordt door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) .
Dit betekent dat eenmalige of periodieke schenkingen aan de Vereniging fiscaal aftrekbaar zijn.
De door de Belastingdienst verlangde gegevens behorende bij de ANBI-status in het standaard Belastingdienst formaat staan in dit document.
Onderstaand vindt u een wat makkelijker leesbare samenvatting hiervan.

Naam: Vereniging Vrienden van de Hortus "Henricus Munting"

Fiscaal nummer:   8050.66.494

Contactgegevens:
Postadres van de Vriendenvereniging:
Postbus 159
9750 AD Haren

Website: www.vriendenhortusharen.nl

Bankrekening nr.:
NL36 TRIO 0320 7583 11
Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting


Bestuurssamenstelling:
Het Bestuur van de Vriendenvereniging bestaat vanaf 10 juni 2023 uit:
Tjerk Zwanenburg, voorzitter

Arike Tomson, secretaris
Gerard Renardel, penningmeester
Tineke van der Meij, lid.
Michiel Verbeek, lid


Verslag activiteiten:

De activiteiten van de Vereniging bestaan uit activiteiten voor haar leden en voor de Hortus.
Voor haar leden en donateurs wordt 2 x per jaar een Vriendenbericht uitgegeven en jaarlijks een Vriendenlezing georganiseerd.
Het Vriendenbericht wordt ook gebruikt voor PR doelen.
Er wordt wekelijks deelgenomen aan het bestuursoverleg van de SBGH.
De verdere ondersteuning van de Hortus is beschreven op de pagina projecten.

Financiƫn:
Het door de algemene ledenvergadering goedgekeurde Financieel jaarverslag 2022.

Vragen en/of opmerkingen bij voorkeur via de E-mail: hortusharenvrienden@gmail.com

Copyright 2012 t/m 2024 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud