Accessories
Ga naar de inhoud

Vereniging

Vereniging
Logo van de Vrienden

De Vriendenvereniging wordt door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) .
Dit betekent dat eenmalige of periodieke schenkingen aan de Vereniging fiscaal aftrekbaar zijn.
Onderstaand vindt u de door de Belastingdienst verlangde gegevens behorende bij de ANBI-status.

Naam
: Vereniging Vrienden van de Hortus "Henricus Munting"

Fiscaal nummer
:   8050.66.494

Contactgegevens
:  
Postadres van de Vriendenvereniging:
Postbus 159
9750 AD Haren

E-mail: hortusharenvrienden@gmail.com
Website: www.vriendenhortusharen.nl

Bankrekening nr.: NL15INGB0001440491 t.n.v. Ver. Vrienden van de Hortus 'Henricus Munting' te Haren.

Bestuurssamenstelling
:
Het Bestuur van de Vriendenvereniging bestaat vanaf mei 2020 uit:
Egbert Veenstra, penningmeester
Tjerk Zwanenburg, voorzitter
Maaike Bennekers, lid
Cobie Kamminga, secretaris

Er is een vacature voor een gewoon lid.

Beleidsplan
:
De Vereniging  streeft in nauwe samenspraak met de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH), exploitant van de Hortus botanicus Haren, naar behoud en tot bloei brengen van de grootste, tevens een van de oudste, botanische tuinen van Nederland.
In dit kader worden projecten en initiatieven financieel gesteund en verstrekt de Vriendenvereniging jaarlijks een bedrag aan de SBGH als tegemoetkoming voor de gratis toegang van haar leden tot de Hortus.

Beloningsbeleid
: Niet van toepassing

Doelstelling
:
De vereniging heeft ten doel de botanische en cultuurhistorische waarden van de  Hortus botanicus Haren te beschermen. Daarnaast wil de vereniging de belangstelling voor de Hortus botanicus Haren opwekken en bevorderen, een en ander in de ruimste zin.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het vormen en beheren van een steunfonds, met de opbrengsten waarvan  financiële steun kan worden verleend aan de te Haren gevestigde stichting  "Stichting Behoud Groene Hortus"

  • het ondersteunen van educatieve activiteiten

  • het verrichten van al die handelingen welke dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de vereniging


Verslag activiteiten
:
In 2013 t/m 2019 o.a.:

  • Tot stand brengen en financieren van een aantal natuurspeelplaatsen voor kinderen.

  • Initiëren en financieren van het Laarmantuinproject en een tentoonstelling daarover.

  • Financiële bijdrage aan de aanleg van het langlevenpad, een vlindertuin, een educatief boekje (gericht op kinderen) over bijen.

  • Verlenen van financiële steun bij de aanschaf van planten o.a. voor de grote kas.

  • Financiële bijdrage aan de Hondsrugtuin.

  • deelnemen aan het wekelijks bestuursoverleg van de SBGH.

  • Uitgave Vriendenbericht 2 x  per jaar voor leden en donateurs.


Financiën
:
Exploitatierekening 2018 en begroting 2019

Vragen en/of opmerkingen bij voorkeur via de E-mail: hortusharenvrienden@gmail.comCopyright 2012 t/m 2020 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud