Accessories
Ga naar de inhoud

Behoud

Wat gebeurt er
Behoud de Hortus!
Zowel de Vrienden als de SBGH zijn soms samen, soms afzonderlijk betrokken bij activiteiten gericht op het behoud van de Hortus op lange termijn. Voor de overdracht aan de gemeente richtte de SBGH zich meer op de RUG en de Vrienden op de lokale politiek. Nu is het voor beide de gemeente.
Op deze pagina houden we u op de hoogte van de belangrijkste activiteiten.
(de meest recente zaken staan bovenaan, de oudste onderaan)                                                      De Toekomstvisie hier lezen

 • voorjaar / zomer 2024
  Door bestuurslid Tineke van de vrienden wordt in opdracht van de SBGH hard gewerkt aan een educatieprogramma ter onderbouwing van de visie van de vrienden. Meer hierover staat in het vriendenbericht van mei 2024.
 • 8 februari 2024 rondleiding werkgroep gemeente
  De leden van de werkgroep zijn op 8 februari rondgeleid door de Biotoop en de Hortus. De Biotoop was in de ochtend aan de beurt en de Hortus in de middag. Tussendoor is geluncht in de Biotoop (vleugel F). De gehele dag waren twee vertegenwoordigers van de de partijen: Carex (beheerder Biotoop), bewonersvereniging Biotoop, Stichting Behoud Groene Hortus en de Vriendenvereniging aanwezig voor toelichting op de ingeleverde visies en het beantwoorden van vragen. De dag werd afgesloten met thee, koffie met iets er bij in de Plantage. Een geslaagde dag die waarschijnlijk nog wel een vervolg zal krijgen.
 • 25 november toelichting op de visie aan vrienden.
  Leden en andere belangstellenden die meer wilden weten over onze toekomstvisie waren welkom op de bijeenkomst die wij organiseerden op zaterdag 25 november. Met 8 belangstellenden is gediscussieerd over de visie. Daar zijn een aantal nuttige punten uit naar voren gekomen om de komende tijd uit te werken.
 • 24 november toelichting op de visie aan de werkgroep van de gemeente.
  De gemeente heeft op vrijdag 24 november sessies georganiseerd met de 4 partijen die een toekomstvisie voor de Hortus en Biotoop hebben ingediend bij de gemeente. Met elk van de partijen: Carex (beheerder Biotoop), bewonersvereniging Biotoop, Stichting Behoud Groene Hortus en de Vriendenvereniging gingen ze afzonderlijk in discussie over de respectievelijke visies.
 • 9 november overhandigen visie en handtekening aan wethouder Niejenhuis.
  Rik van Niejenhuis nam de Toekomstvisie van de Vrienden van de Hortus in ontvangst Plus ruim 500 handtekeningen met steun voor het behoud en de ontwikkeling van de Hortus.

  Wethouder van Ruimtelijke Ordening, Rik van Niejenhuis, ontving op donderdag 9 november uit handen van de voorzitter van de Vrienden van de Hortus, Tjerk Zwanenburg, ruim 500 handtekeningen ter ondersteuning van het pleidooi van de Vrienden voor het behoud en de ontwikkeling van de Hortus. De handtekeningen zijn opgehaald op De Grote Hortus Dag vlak voor de zomer. De wethouder kreeg ook een exemplaar van de toekomstvisie van de Vrienden op de Hortus.

  Tjerk Zwanenburg en bestuurslid van de Vrienden, Michiel Verbeek, onderstreepten het belang van de Hortus als Hortus Botanicus. De unieke plantencollectie kan alleen in een echte Hortus goed worden beschermd. De Hortus in Haren is een omvangrijk gebied. Dat biedt een uitgelezen kans om ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie te laten zien, te laten ervaren. Biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn belangrijke onderdelen uit de Omgevingsvisie en andere documenten van de gemeente.

  Het aantal bezoekers van de Hortus kan worden vergroot met een nieuwe kas en de opknapbeurt van de Chinese Tuin. Het bestuur van de Hortus is al gestart met het opknappen van de Chinese Tuin. De twee bestuursleden van de Vrienden hebben een warm pleidooi gehouden voor een verbeterd educatief programma. Ook dat kan veel nieuwe bezoekers opleveren. De Vrienden kunnen uit de achterban zeker vrijwilligers vinden voor een educatieteam, maar er zou ook een vaste betaalde (parttime) coördinator moeten komen. In de begroting van de Hortus zit voor volgend jaar geen ruimte voor een betaalde educatief medewerker. Misschien dat een medewerker van de gemeente Groningen een aantal uren in de week deze rol op zich kan nemen, was de suggestie van de Vrienden.
  .
 • 1 oktober, de visie is af!
  De nieuwe versie van de visie, onder andere gebaseerd op resultaten van De Grote Hortus Dag is gereed gekomen. De visie is ingediend bij de werkgroep van de gemeente die dit en volgend jaar de gemeentelijke visie gaan opstellen. Het bestuur is druk bezig met een communicatie traject om de visie onder de aandacht te brengen. Samen met de SBGH is de visie gepresenteerd aan de vrijwilligers van de Hortus.
  De visie is hier in te zien of te downloaden.
  Reacties zijn te geven via dit formulier.
 • Op 29 augustus is het concept idee van de visie samen met de visie van de SBGH gepresenteerd aan vertegenwoordigers van ZINN, Beatrixoord en de Biotoop.
 • Sinds De Grote Hortus Dag is het bestuur bezig om een herziene visie uit te werken gebaseerd op de vorige en aangevuld met informatie op gehaald op De Grote Hortus Dag. Deze visie moet medio september gereed zijn en overhandigd worden aan de gemeente. Zodra de gemeente hem krijgt wordt deze ook hier op de site gepubliceerd.
 • Op 10 juni was De Grote Hortus Dag. Daar was gelegenheid om de visie van het Vriendenbestuur voor de toekomst te bespreken en aan te vullen. Ook bestond de mogelijkheid om ideeën aan te dragen en steunbetuiging voor het behoud van de Hortus in de voorgestelde vorm te tekenen. Een impressie van de dag staat hier op de site.
 • Op vrijdag 24 maart was de gebiedswethouder van Haren Kirsten de Wrede op bezoek in de Hortus op uitnodiging van de Vrienden. Samen met bestuursadviseur Gilles Ali kreeg ze een korte rondleiding door de Chinese tuin en de Laarmantuin. Na de rondleiding is er onder het genot van een drankje nagepraat over het bezoek en de toekomst van de Hortus. Ook het dagelijksbestuur (SBGH) van de Hortus was hier bij aanwezig. De visies van de Vrienden en de SBGH kwamen, evenals De Grote Hortus Dag, aan bod.
 • In Februari is het bestuur van de Vrienden begonnen met het organiseren van De Grote Hortus Dag op 10 juni. Op deze dag wordt de visie gepresenteerd en verder uitgewerkt met behulp van de bezoekers op die dag. Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd. We rekenen op veel bezoekers die aan het eind van de dag naar huis gaan met het gevoel "zo'n Hortus willen wij". Meer details op de speciale site.
 • Op 11 januari verscheen in Haren de Krant de visie op de toekomst van de Biotoop. Die van de Vriendenvereniging is al in het december 2022 nummer van het Vriendenbericht opgenomen en kunt ook hier op onze site vinden.
 • Op 22 december 2022 heeft middels een feestelijk moment in de Plantage van de Hortus de overdracht daadwerkelijk plaatsgevonden. Vicevoorzitter drs. Hans Biemans van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van de gemeente Groningen hebben donderdagochtend hun handtekeningen gezet onder de koopovereenkomst waarbij de RUG het eigendom aan de gemeente overdraagt van Hortus en De Biotoop aan de Kerklaan. De belanghebbenden, die ook in de aanloop hier naar toe deelgenomen hebben, waren aanwezig bij de overdracht. In een korte toespraak sprak de wethouder over goed ‘rentmeesterschap’. Hij meldde verder dat: “We gaan het komende jaar met alle betrokkenen praten en horen wat Haren met dit gebied wil. Op dit moment is het zeker onze intentie om aan die wensen tegemoet te komen, maar in de praktijk kan het best anders gaan. Kijk maar naar de discussie over het Oosterhamriktracé in de Stad. Wij willen op dit moment Hortus en De Biotoop behouden.” De gemeente heeft voor de komende 5 jaar een bedrag op de begroting staan voor de reguliere exploitatie. Per 1 januari 2023 is de gemeente eigenaar! Zie ook het nieuwsbericht op de site van de gemeente.
 • Op 14 december 2022 kwam een delegatie van de gemeenteraad naar de Biotoop om vragen en onzekerheden over de toekomst van de Biotoop bewoners aan te horen en te bespreken. De Vrienden waren ook uitgenodigd om hun punten in te brengen. Als Vrienden hebben we samen met de SBGH het belang van continuïteitsperspectief voor de Hortus naar voren gebracht, en ook het probleem van de hoge energieprijzen. Die leiden ertoe dat, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, de exploitatie niet langer gerealiseerd kan worden uit de reguliere inkomsten. Verantwoordelijk wethouder Niejenhuis was ook aanwezig. Hij lichtte al een tipje van de sluier op, maar hield nog wel een slag om de arm omdat de besprekingen met de RUG nog niet geheel zijn afgerond. Hij verwacht dat  op 22 december de formele overdracht per 1-1-2023 zal worden ondertekend. In 2023 zal er voor de Hortus en Biotoop nog niets veranderen ten opzichte van de huidige situatie: dit jaar zal worden gebruikt om met alle belanghebbenden een toekomstvisie voor het gebied uit te werken. Er ligt ook een voorstel om voor de Hortus de komende 5 jaar op dezelfde voet verder te gaan met een bijbehorend exploitatiebudget vanuit de gemeente.
 • Op 2 november 2022 was er een gesprek met een adviesbureau dat in opdracht van de gemeente kijkt naar mobiliteitsaspecten. Om het overnamedossier zo compleet mogelijk te maken, werd door hen gekeken naar oude ideeën over een verbinding tussen de Kerklaan en de Rijksstraatweg door de Hortus. De SBGH en de Vrienden hebben in het overleg (en in de tuin) laten zien dat een dergelijke verbinding alleen kan door de Laarmantuin. Echter, de Laarmantuin is onderdeel van de Nationale plantencollectie, waar alle partijen veel waarde aan hechten. Hopelijk verdwijnt dit oude idee daarmee definitief van tafel.
 • Op 15 september 2022 is een vergadering geweest waarbij de volgende partijen aanwezig waren: SBGH, Vriendenvereniging, Carex, Groninger Landschap en de gemeente. Alle partijen behalve de gemeente hebben aangegeven hoe zij de toekomst van de Hortus zien. Niet alle visies zijn al geschikt voor publicatie: die van de Vriendenvereniging verschijnt in het Vriendenbericht dit najaar. Wel gaven de visies de gemeente voldoende beeld om de themasessies te verschuiven naar januari 2023. Hierbij speelt de de bouwtechnische staat van de panden in de Biotoop een belangrijke rol. Immers, als die nog minimaal 5 jaar tegen redelijke kosten kunnen blijven staan, dan is de situatie geheel verschillend van die waarbij op korte termijn tot sloop moet worden overgegaan.
 • Het plan van de thema sessies is door nasleep van de gemeenteraads verkiezingen niet door gegaag. Het formeren en inwerken van het nieuwe college en gemeenteraad verstoorden de planning.
 • Op 23 mei 2022 heeft een derde gesprek plaatsgevonden met de gemeente. Het gesprek ging niet over de inhoud maar over de planning: waar staan we nu in het proces en wat komt er aan. Tot op heden heeft de gemeente steeds met de betrokken partijen afzonderlijk gesproken. Dit zijn Stichting Behoud Groene Hortus, de Vriendenvereniging, CareX (de bv die de Biotoop beheert) en het Groninger Landschap. Het plan is om rondom de zomer 3 à 5 themasessies van een dagdeel te houden waar alle hierboven genoemde partijen en de gemeente gezamenlijk hun mening geven en hopelijk een gezamenlijk gedragen standpunt in gaan nemen. De conceptonderwerpen worden binnenkort naar de betrokken partijen gestuurd voor commentaar en aanvullingen. Uiteindelijk moet er dan een definitief advies aan college en raad gereed komen in oktober, zodat er in december een definitief besluit genomen kan worden voor overname van de terreinen per 1-1-2023. Het is de bedoeling dat na de themasessies en vóór het raadsbesluit ook de omwonenden weer op de hoogte worden gebracht.
 • Op 1 december 2021 heeft ook nog een bijpraatsessie plaatsgevonden met een gemeenteraadslid.
 • Op 10 november 2021 heeft een vervolggesprek plaatsgevonden met de projectleider van de gemeente. Het gesprek ging meer over de staat van het geheel. Denk aan asfaltpaden die gesaneerd moeten worden, de kwaliteit van de gebouwen van de Chinese tuin, maar ook de vraag of er voldoende menskracht is voor onderhoud van de tuin. De planning is nog steeds dezelfde.
 • Op 13 september 2021 heeft het Vriendenbestuur gesproken met de projectleiders van de gemeente en de RUG over hun werkzaamheden ter voorbereiding van de overdracht van de Hortus en de Biotoop van de RUG naar de gemeente Groningen.Het gesprek verliep in een plezierige constructieve sfeer, al wandelende door de Hortus. Kort samengevat is hun opdracht: Beschrijf alle aspecten van de bestaande situatie die relevant zijn voor de waardebepaling noodzakelijk voor een overdacht. Dit komt neer op een globale inventarisatie van het geheel. Bijvoorbeeld dat de Laarmantuin als onderdeel van de nationale plantencollectie een strak beheersplan kent waarvoor de bestaande kennis van de tuinlieden en vrijwilligers onmisbaar is. Die kennis moet dus behouden blijven, omdat anders de waarde van het gebied verdwijnt.  Naast de botanische waarde worden ook andere waarden beschreven: de staat van de gebouwen, mogelijkheden voor educatie, werkverschaffing aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, trouwlocatie, mogelijkheden voor kleinschalige evenementen, vergaderingen, cursussen etc. , en natuurlijk de waarde voor de bezoekers van de tuin. Tijdens het gesprek zijn die waarden van alle kanten belicht. De Vrienden hebben een korte samenvatting van de waarden van de Hortus opgesteld en verstuurd als aanvulling op wat de SBGH al heeft gedaan.
  De planning is nu dat de overdracht plaatsvindt vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Aan de bestaande situatie zal niets veranderen tot het einde van het huidige contract van RUG met SBGH op 31-12-2022, en zeer waarschijnlijk ook de jaren daarna nog niet.
 • Vanwege Corona enigzins vertraagd heeft op 25 augustus 2021 een kennismaking met de gemeenteraad plaatsgevondenin de Hortus en de Biotoop. De raadsleden zijn ontvangen in het Theehuis waar ze een korte lezing kregen over het belang van de Hortus. Daarna volgde een korte rondleiding door de Chinese tuin en de Laarmantuin, waarna de Biotoop aan de beurt was. Ook daar een korte lezing met een wandeling over het terrein en een afsluitende lunch in de open kas. Tijdens de afsluitende lunch kon er nagepraat worden over de Hortus en de Biotoop. De reacties van alle partijen waren positief.
 • In de loop van 2020 is er in opdracht van de SBGH en de Vrienden een rapport geschreven door ecologisch Adviesbureau Altenburg en Wymenga over de waarden van de Hortus. Verder heeft het bestuur van de SBGH met input van de Vrienden een pamflet geschreven dat zich richt op de lokale politiek en aangeeft hoe de Hortus naadloos past in het Groenplan van de gemeente. Deze stukken zijn eind oktober 2020 aangeboden aan de gebiedswethouder.
 • Oktober 2019 een kennismaking met de nieuwe burgemeester Schuiling en met de gebiedswethouder Broeksema voor Haren. Ook hebben wij een tweetal initiatieven ingediend bij de stem van Groningen. Daarnaast stemmen we af met de Biotoop over mogelijke acties.
Copyright 2012 t/m 2024 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud